"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quyết định về việc kiện toàn Tổ thường trực cấp cứu ngoại viện năm 2019
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:          /QĐ-TTYT                                     An Dương, ngày 14 tháng  01 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Tổ thường trực cấp cứu ngoại viện năm 2019


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG

       Căn cứ Quyết định số 646/QĐ- UBND ngày 29/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm y tế huyện An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm y tế huyện An Dương;

 Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

      Căn cứ Quyết định số 2819/2015/QĐ- UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Kiện toàn Tổ thường trực cấp cứu ngoại viện năm 2019 gồm các đồng chí có tên sau:

* Tổ 1:

1. BSCKI Trương T Thanh Huế P. Trưởng K.HSCC Tổ trưởng 0936952289
2. BSCKI Phạm T Thanh Quyên Trưởng K. CSSKSS Tổ viên 0984583787
3. BS Vũ Thị Tăng P. Trưởng K T.Nhiễm Tổ viên 0934255858
4. Ths. BS Lê Tiến Hùng P.Trưởng K.Ngoại TH Tổ viên 0936433929
5. CN Lê Văn Thường Khoa HSCC Tổ viên 0989560936
6. Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe 0904389063

* Tổ 2:

1. BSCKI Trịnh Thị Hải P.Trưởng K. Nội Nhi Tổ trưởng 0983011996
2. BSCKI Vũ Mạnh Hưng P. Trưởng K. Ngoại TH Tổ viên 0914564645
3. BS Đinh Thị Hoãn P. Trưởng K.CSSKSS Tổ viên 0912520769
4. BS Nguyễn Thị Loan P.Trưởng K T.Nhiễm Tổ viên 0919065315
5. CN Đỗ Văn Chuyển Khoa HSCC Tổ viên 0902035904
6. Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe 0904389063

* Có thể liên lạc trực tiếp với Ban Giám đốc:

1. BSCKII Phạm An Hiện - Giám đốc : 0912810337

2. BSCKI Phan Hồng Quảng - Phó Giám đốc: 0913375506

3. BSCKI Bùi Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc: 0963828879

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ thường trực cấp cứu ngoại viện, luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Tập huấn chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, y dụng cụ, phương tiện cấp cứu sẵn sàng khi có lệnh điều động của lãnh đạo đi cấp cứu kịp thời (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

- Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Các Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Tổ chức hành chính, Điều dưỡng, khoa Dược - TTB - VTYT, Trưởng các khoa, phòng có liên quan và cán bộ viên chức có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như điều 1,3;
- Lưu KHNV, VT.
                               GIÁM ĐỐC

                           Phạm An Hiện
Thông tin mới nhất
Đăng nhập