"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quyết định đội cấp cứu chương trình Tiêm chủng mở rộng
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ AN DƯƠNG

Số:          /QĐ-TTYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Đội cấp cứu lưu động chương trình Tiêm chủng mở rộng


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG


Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quản lý tổ chức bộ máy viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm y tế huyện An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm y tế huyện An Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Tổ chức - Hành chính;


QUYẾT ĐỊNH


       Điều 1. Thành lập Đội cấp cứu lưu động phục vụ cho hoạt động chương trình Tiêm chủng mở rộng tại các Trạm y tế xã, thị trấn, gồm các đồng chí có tên sau:

* Đội 1:

1. BSCKI Trương T Thanh Huế Trưởng Khoa HSCC Tổ trưởng 0936952289
2. CN Lê Văn Thường Khoa HSCC Tổ viên 0989560936
3. KTV Phạm Thị Thoa Khoa HSCC Tổ viên 0382896889
4. Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe 0904389063

* Đội 2:

1. BSCKI Trịnh Thị Hải P.Trưởng K. Nội Nhi Tổ trưởng 0983011996
2. CN Chu Thị Hường Khoa Nội Nhi Tổ viên 0936801816
3. ĐD Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa Nội Nhi Tổ viên 0396552084
4. Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe 0904389063

* Đội 3:

1. BSCKI Nguyễn Văn Minh Trưởng K. Khám bệnh Tổ trưởng 0984361251
2. CN Đồng Thị Thanh Thủy Khoa Khám bệnh Tổ viên 0984837721
3. ĐD Lại Thị Hương Khoa Khám bệnh Tổ viên 0941109472
4. Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe 0904389063

* Có thể liên lạc trực tiếp với Ban Giám đốc:

1. BSCKII Phạm An Hiện - Giám đốc : 0912810337

2. BSCKI Phan Hồng Quảng - Phó Giám đốc: 0913375506

3. BSCKI Bùi Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc: 0963828879


Điều 2. Đội cấp cứu lưu động có nhiệm vụ: sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, y dụng cụ, phương tiện cấp cứu sẵn sàng khi có lệnh điều động của lãnh đạo đi cấp cứu kịp thời. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Tổ chức - Hành chính, trưởng các khoa, phòng có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ban GĐ;
- Như điều 3;
- Lưu KHNV,VT.
             GIÁM ĐỐC

             Phạm An Hiện

Thông tin mới nhất
Đăng nhập