"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
                                         TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG
                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số :       /QĐ-TTYT An Dương, ngày    tháng   năm 2019

QUYẾT  ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm y tế An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm y tế huyện An Dương;

  Căn cứ Kế hoạch số:       /KH-TTYT về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Tổ chức hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm các

đồng chí có tên sau:

1. BSCKII  Phạm An Hiện Giám đốc Trưởng ban
2. BSCKI  Phan Hồng Quảng Phó giám đốc Phó ban
3. BSCKI Bùi Thị Thu Hằng Phó giám đốc Phó ban
4. BSCKI Nguyễn Thị Thu Hường Trưởng phòng KHNV Uỷ viên
5. CN Phạm Thanh Hồng Trưởng phòng TCHC Uỷ viên
6. CN Bùi Thị Hương Trưởng phòng TCKT Uỷ viên
7. DSCKI  Nguyễn Văn Hoà Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT Uỷ viên
8. CN Hà Kim Thúy Trưởng phòng ĐD Uỷ viên
9. CN Quản Thị Hạnh Trưởng khoa KSNK Uỷ viên

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về chuyên môn, có phương án chủ động sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất  phòng chống lụt bão, tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai gây ra.

Chỉ đạo các đội cấp cứu lưu động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

Điều 3. Các Trưởng phòng KHNV, TCHC, ĐD, TCKT, khoa Dược-TTB-VTYT, Trưởng các khoa, phòng có liên quan và các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                               Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như điều 1,3;
- Các khoa phòng;
- Lưu  KTNV, VT.
GIÁM ĐỐC
Phạm An Hiện

Thông tin mới nhất
Đăng nhập