"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quyết định kiện toàn Tổ cấp cứu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /QĐ- TTYT An Dương, ngày      tháng   năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Tổ cấp cứu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019                    

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm y tế An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm y tế huyện An Dương;

  Căn cứ Kế hoạch số:       /KH-TTYT về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHC, KHNV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Tổ cấp cứu phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 gồm các đồng chí có tên sau:

  1.  
BS CKI Vũ Mạnh Hưng Khoa Ngoại Tổ  trưởng
  1.  
BS CKI Trương Thị Thanh Huế PT. Khoa PT- HSCC Tổ phó
  1.  
BS Nguyễn Tuấn Anh Khoa YTCC&DD Tổ viên
  1.  
CN Nguyễn Trung Thành Khoa LCK Tổ viên
  1.  
CN Lê Văn Thường Khoa HSCC Tổ viên
  1.  
ĐD Nguyễn Trung Kiên Khoa Ngoại Tổ viên
  1.  
ĐD Mai Hoàng Vũ Khoa Ngoại Tổ viên
  1.  
ĐD Nguyễn Quang Huy Khoa Truyền nhiễm Tổ viên
  1.  
Đ/c Đoàn Phi Song Phòng TCHC Lái xe

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ. Tập huấn chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, y dụng cụ, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng khi có lệnh điều động của lãnh đạo đi cấp cứu kịp thời.  

Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Các Trưởng phòng TCHC, KHNV, ĐD, khoa Dược-TTB-VTYT, Trưởng các khoa, phòng có liên quan và cán bộ viên chức có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc
- Như điều 1,3;
-  Các khoa phòng;
- Lưu KHTH, VT.
GIÁM ĐỐC

Phạm An Hiện
Thông tin mới nhất
Đăng nhập